m menu image  m home m cart

Nový tovar  [viac]

úchytka Arco, grafit
úchytka Arco, grafit
€4.20
vrátane. 20% DPH
úchytka Arco, imitácia nerezu
úchytka Arco, imitácia nerezu
€3.97
vrátane. 20% DPH
úchytka Sema, tmavá brúsená
úchytka Sema, tmavá brúsená
€3.62
vrátane. 20% DPH

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky


Reklamácie:

1. V prípade viditeľného poškodenia obalu tovar skontrolujte pred kuriérom, spíšte s nim reklamačné hlásenie.

2. Reklamácie na množstvo a kvalitu tovaru akceptujeme do 24 hodín od prevzatia tovaru, preto tovar po prevzatí skontrolujte a vady bezodkladne nahláste.

3. Reklamácie na vady ktoré je možné objaviť až pri inštalácii tovaru bezodkladne nahláste hneď po ich zistení.

Zmena cien tovaru a dopravy vyhradená.

Zmena a doplnenie obchodných podmienok vyhradené.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte


Vrátenie tovaru:

zákazník má právo na vrátenie tovaru do 7 pracovných dní od prevzatia zásielky.

Tovar posielajte na adresu FP Interier, s.r.o.; Hlavná 64; 029 44 Rabča
Tovar neposielajte na dobierku dobierky na vrátený tovar nepreberáme. Peniaze Vám vrátime na účet do 7 pracovných dní od doručenia tovaru.
Pred vrátením tovaru Vás prosíme o informáciu o vrátení emailom alebo telefonicky.

Ďakujeme.
 

Podmienky ochrany osobných údajov

I.
Základní ustanovení
1.    Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je FP Interier, s.r.o. IČO 44586426 so sídlom Hlavná 64, 029 44 Rabča (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
2.    Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa:Hlavná 64, 02944 Rabča
email: info@fpinterier.sk
telefón:0435111233
3.    Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
4.    Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: František Miškovič, 0907 329 083, miskovic@fpinterier.sk

II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
1.    Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2.    Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1.    Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
•    plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
•    oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
•    Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
2.    Účelom spracovania osobných údajov je
•    vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
•    zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
3.    Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV.
Doba uchovávania osobných údajov
1.    Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
•    po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
•    po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
2.    Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
1.    Príjemcovia osobných údajov sú osoby
•    Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
•    zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Zencart) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
•    zaisťujúce marketingové služby.
2.    Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.
Vaše práva
1.    Za podmienok stanovených v Zákone máte
•    právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
•    právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
•    právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
•    právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
•    právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
•    právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
2.    Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
    
VII.
Podmienky zabezpečení osobných údajov
1.    Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2.    Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä šifrovanie https, antivírový program NOD, fyzické zabezpečenie budov v ktorej sa nachádzajú údaje v elektronickej alebo listinnej forme.
3.    Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.
Záverečné ustanovenia
1.    Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2.    S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3.    Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

 Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89;
011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk
 
 
 
späť


Hodnotenie  [viac]

Nie je napísané žiadne hodnotenie.

.::Kto je online?

Práve tu sú 48 návštevníci